More Shinjuku

More Shinjuku photos…. I just was in love with this area.

More Shinjuku

More Shinjuku

More Shinjuku with anime ads

More Shinjuku

More Shinjuku